NYFW Spring 2012: The Fashionista Diaries, Day 2

NYFW Spring 2012: The Fashionista Diaries, Day 2